លោកត្រាំ គម្រាមដកអាមេរិកចេញពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO

លោកប្រធានាធិបតី ដូណល ត្រាំ បានគម្រាមដកអាមេរិកចេញពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO បើអង្គការនេះមិនផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលខ្លួនធ្វើមកលើអាមេរិក។ លោកត្រាំ បាននិយាយក្នុងសម្ភាសជាមួយ Bloomberg ថា«បើអង្គការនេះមិនធ្វើឲ្យមានរូបរាងទេ ខ្ញុំនឹងដកខ្លួនចេញពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក»។ អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីផ្តល់ច្បាប់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងដោះស្រាយជម្លោះរវាងប្រទេស…

Read More