កងទ័ពអាមេរិកប្រគល់ប្រាក់៣៩៦លានដុល្លារ ដល់ក្រុមហ៊ុន Raytheon សម្រាប់ផលិតខែលការពារមីស៊ីល Patriot របស់ប្រទេសរ៉ូម៉ានី

ក្រុមហ៊ុន Raytheon បានលាតត្រដាងនៅថ្ងៃស)រ៍នេះថាខ្លួនបានទទួលកិច្ចសន្យាតម្លៃ៣៩៦លានដុល្លាររបស់កងទ័ពអាមេរិកសម្រាប់ផលិតប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot សម្រាប់ប្រទេសរ៉ូម៉ានី។ យោងតាមកិច្ចសន្យា ប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot របស់ប្រទេសរ៉ូម៉ានី មានការបញ្ជាទិញការផ្គត់ផ្គង់រាប់ពាន់ រួមមានគ្រឿងបំលាស់ម៉ាស៊ីន ប្រដាប់ផ្គុំខ្សែភ្លើងភ្ជាប់គ្នា ខែ្សភ្លើង និងឧបករណ៍ដទៃទៀត។ លិខិតប្រគល់…

Read More