អាមេរិកយល់ព្រមលក់គ្រាប់បែកជាង២០០០គ្រាប់តម្លៃជាង៤០លានដុល្លារ ឲ្យទៅគូវ៉ែត

ក្រសួងការបរទេសអាមេរិក បានប្រកាសសុក្រនេះថាអាមេរិកបានយល់ព្រមលក់គ្រាប់បែកជាង២០០០គ្រាប់តម្លៃ៤០,៤ដុល្លារ ឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលគូវ៉ែត។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិក បានបញ្ជាក់ថា«ក្រសួងការបរទេសបានធ្វើការសម្រេចចិត្តយល់ព្រមលក់គ្រាប់ Mk ប្រភេទផ្សេងគ្នាតម្លៃ៤០,៤ដុល្លារ ឲ្យទៅគូវ៉ែត»។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ បានពន្យល់ថាគូវ៉េតនឹងទិញគ្រាប់បែកទម្ងន់៥០០ផោន Mk-82 ចំនួន១០២០គ្រាប់ គ្រាប់បែកទម្ងន់១០០០ផោន Mk-83 ចំនួន១០០២គ្រាប់ និងគ្រាប់បែកទម្ងន់២០០០ផោន Mk-84 ចំនួន៦០០គ្រាប់។…

Read More