ហោរាសាស្រ្តចិនទាយថាប្រធានាធិបតីចិន អាមេរិកមានសំណាងល្អ
2016-May-05 553 views

លោក ឆេន ស៊ួយហ្វូ សង្ឃឹមថាពេលវេលាល្អសម្រាប់មនុស្សប្រសូត្រនៅក្នុងឆ្នាំមម្សាញ់
ដែលត្រូវគ្នាល្អណាស់ជាមួយមនុស្សកើតឆ្នាំវក។ លោក ឆេន និយាយថាមានប្រថ្នូលល្អ
ប្រសើរ សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ដែលបានប្រសូត្រនៅក្នុងឆ្នាំ
ឆ្លូវ។ លោកប្រធានាធិបតីចិន ស៊ី ជិនពិង ដែលបានប្រសូត្រនៅក្នុងឆ្នាំមម្សាញ់ ក៍មានជោគ
វិសនា ឬ ភ័ព្វសំណាងល្អនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦។

 

loading...