ហោរាសាស្រ្តចិនទាយថាទារកកើតឆ្នាំវកមានសំណាងល្អ
2016-May-04 263 views

      លោក ឆេន ស៊ួយហ្វូ ទស្សទាយដោយព្រមានថាការរៀបចំបង្កើតគ្រួសារ ឬ ការដោះស្រាយបញ្ហាបេះ ដូង មិនគួររង់ចាំតទៅទៀតទេ។ លោក ឆេន បានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំវក២០១៦នេះ គឺជាឆ្នាំល្អសម្រាប់ការផ្តល់កំណើតទារក និងស្វែងរកដៃគូរស្នេហា។ ទារកបានប្រសូត្រនៅក្នុងឆ្នាំវក ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សសំណាងល្អណាស់ និងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំង។ 

 

loading...