ហោរាសាស្រ្តចិនទាយថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនល្អ
2016-May-03 325 views

      លោក ឆេន ស៊ួយហ្វូ សាស្រ្តចារ្យ និងប្រធានសមាគម ហ្វេង ស៊ុយ ដែលមានសមាជិកជាង ៥០០០០នាក់ បានទស្សទាយរាសីឆ្នាំស្វា២០១៦ ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន NBC News។
      លោក ឆេន ស៊ួយហ្វូ ប្រធានសមាគម ហ្វេង ស៊ុយ បានទស្សទាយនៅឆ្នាំវកនេះថាយើងនឹងជួបប្រទះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងគម្ហុកនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានលក្ខណៈអាក្រក់ ហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើននឹងត្រូវក្ស័យធន។ 
      លោក ឆេន ស៊ួយហ្វូ ផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យពន្យាពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តនានាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦។  (សូមរងចាំអានភាគបន្តនៅថ្ងៃពុធ)

 

 

loading...