កំពូលសម្រាស់ស្រីស្អាតក្នុងលោក (សូមទស្សនារូបថត)
2016-May-01 409 views

      លោកអ្នកនឹងទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា សេចក្តីសង្ឃឹម ភាពក្លាហាន សុខភាពរឹងមាំ និងប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លា បើលោកអ្នកបានទស្សនារូបថតកំពុលជម្រើសសម្រាស់ស្រីស្អាតដ៍គួរឲ្យស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងនេះ។
      រូបថតកំពូលសម្រាស់ស្រីស្អាតពិភពលោកទាំងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹង និងទុក្ខកង្វល់របស់លោកអ្នក ក្រោយពីបានធ្វើការងារយ៉ាងហត់នឿយពេញ១សប្តហ៍។

 

loading...