ឆ្នាំចរបរិភោគផ្លែប៉មក្រហមទប់ទល់នឹងឆ្នាំឆុង
2016-May-11 266 views

ហោរាសាស្រ្តចិនទាយថាឆ្នាំចរបរិភោគផ្លែប៉មក្រហមទប់ទល់នឹងឆ្នាំឆុង។ ចំពោះលោកដូណល ត្រាំ និងមនុស្សបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំសំណាងមិនល្អ  លោកឆេនសុំឲ្បរិភោគផែ្លប៉មពណ៌ក្រហម និងទុកផែ្លប៉មពណ៌ក្រហមនៅក្នុងផ្ទះ ព្រោះសត្វស្វាចូលចិត្តស៊ីផែ្លឈើ ហើយពណ៌ក្រហមនឹងនាំមកនូវជោគវិនាសល្អ។ ក្នុងសភាពស្រាតនៅខ្លួនទទេចំពោះទម្លាប់រស់នៅក្នុងព្រៃតាមធម្មជាតិរបស់សត្វស្វា  លោក ឆេន ផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌បៃតង់ចាស់។

 

loading...