ហោរាសាស្រ្តចិនទាយថាឆ្នាំចរឆុងជាមួយឆ្នាំវក
2016-May-07 306 views

លោក ឆេន ស៊ួយហ្វូ ទស្សទាយថាមិនមានសំណាងសម្រាប់មនុស្សកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរ (១៩៤៦, ១៩៥៨, ១៩៧០, ១៩៨២, ១៩៩៤ និង២០០៦) រួមមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតី ដូណល ត្រាំ។ “ឆ្នាំវក គឺឆុងនឹងមនុស្សកើតឆ្នាំចរ។ លោក ដូណល ត្រាំ នឹងជួបប្រទះឆ្នាំយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងលំបាក។” ហើយលោកស្រី ហ៊ិលឡារី ក្លិនតុន បានកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុរ សង្ឃឹមថាមានសំណាងល្អ និងប្រឈមមុខនឹងការបង្ហាញពីសមត្ថភាព និងបុគ្គលិកលក្ខណៈរឹងមាំ។

 

loading...