ហោរាសាស្រ្តចិនទាយថាឆ្នាំឆុងជាមួយឆ្នាំវក
2016-May-06 451 views

លោក ឆេន ស៊ួយហ្វូ ទស្សទាយតាមកាក់ថាមនុស្សបានកើតនៅក្នុង
ឆ្នាំខ្លា (១៩៥០, ១៩៦២, ១៩៧៤, ១៩៨៦, ១៩៩៨ និង២០១០)
ឆ្នាំទន្សាយ (១៩៥១, ១៩៦៣, ១៩៧៥, ១៩៨៧, ១៩៩៩ និង២០១១)
ឆ្នាំកុរ (១៩៤៧ ១៩៥៩ ១៩៧១ ១៩៨៣ ១៩៩៥ ២០០៧) ជាទូទៅមិនមានសំណាងល្អទេនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ។

 

loading...