លក្ខណៈពិសេសរបស់មីស៊ីលអន្តរទ្វីប Sarmat

រុស្ស៊ី និយាយថាមីស៊ីលអន្តរទ្វីប Sarmat គឺជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលអន្តរទ្វីបទំនើបបំផុតរបស់  ខ្លួន។

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី Tass បានរាយការណ៍ថានៅពេលការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលប្រយុទ្ធមិនត្រូវបានគ្រោងរហូតដល់ឆ្នាំ២០២១ ការសាកល្បងបាញ់បំផ្ទុះ ដែលសមត្ថភាពជំរុញមីស៊ីលចេញពីប្រដាប់បាញ់ក្រោមដី ឬ ឡតបាញ់មីស៊ីលចល័ត ហើយត្រៀមបាញ់បង្ហោះមីស៊ីល បានសម្រេចជោគជ័យ។

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី Tass បាននិយាយថាការសាកល្បងបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលនេះត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលក្រោយ។

មីស៊ីលអន្តរទ្វីប Sarmat ត្រូវជំនួសមីស៊ីលអន្តរទ្វីបបានដាក់ពង្រាយលើកដំបូងនៅឆ្នាំ១៩៨៨។  (CNN)