មន្ទីរបញ្ចកោណកំពុងអភិវឌ្ឍន៍អាវុធកាំរស្មី

គម្រោងចុងក្រោយបំផុតមួយរបស់មន្ទីរបញ្ចកោណ ត្រូវបង្កើតសម្លេងចេញពីសត្វប្រើអាវុធកាំរស្មី ដែលធ្វើសម្លេងដូចមនុស្ស។

វីដេអូថ្មីមួយ បង្ហាញថាកម្មវិធីបង្កើតសម្លេងអាវុធមិនប្រល័យរួមរបស់មន្ទីរបញ្ចកោណ ហើយរឿងនេះអាចពិភាក្សាគ្នាបាន។ មន្ត្រីការពារជាតិ ជឿថាសម្លេងបង្វិលទី២ ដូចសម្លេងមនុស្ស។

កម្មវិធីនេះបញ្ឆោតអនុភាពអាកាសជាមួយអាវុធកាំរស្មី ដើម្បីផលិតសម្លេងដូចមនុស្ស។ នៅពេលវាមិនទាន់ច្បាស់ហេតុផលដែលអាមេរិកត្រូវការយោធារបស់ខ្លួនមានម៉ាស៊ីន ដែលអាចបង្កើតការនិយាយដូចមនុស្ស ពួកគេសង្ឃឹមមានសមត្ថភាពនិយាយពាក្យងាយយល់ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំទៀត។ (Sputnik)